Karakteristike različitih vrsta semena trava za travnjake

Karakteristike semena trave pod nazivom Engleski ljulj (Lolium perenne)

Najzastupljenija trava u smešama semena. Niče najbrže od svih trava, za 7-10 dana, brzo raste i ima veliku konkurentsku sposobnost. Poseduje jake regenerativne osobine i odlično podnosi gaženje. Podrazumeva se kao „nosač“ u smešama za fudbalske terene i u parkovskim travnjacima. Dobro podnosi srednje teška i vlažna zemljišta.

Dugotrajne suše ga veoma oštećuju. Takođe, ne podnosi visoke temperature i
golomrazicu. Veoma dobro reaguje na prihranu, naročito azotom u sezoni porasta i
bokorenja. U uslovima visoke nege može da traje i preko 10 godina.

Karakteristike semena trave Crveni vijuk (Festuca rubra)

Crveni vijuk je biljka skromnih zahteva. Uspeva na različitim zemljištima, pa čak i
plitkim i skeletnim. Veoma dobro podnosi sušu i mrazeve, tolerantan je na senku i
uspeva i na višim nadmorskim visinama. Postoje tri varijeteta:
Festuca rubra rubra (Strong creeping red fescue) – klija za 10-18 dana , pripada tipu
rizom razmnožavanja i u travnjaku brzo popunjava prazna mesta. Otporan je na bolesti i podnosi nisko košenje.
Festuca rubra commutata (Chewings fescue) – busen tip razmnožavanja, veoma
otporna na gaženje i niske temperature. Podnosi nisko košenje, veoma lepo izgleda i
nezamenljiv je u smeša za golf terene.
Festuca rubra trichophylla (Slender creeping red fescue) – stvara mnogo kratkih
podzemnih rizoma i veoma gust travnjak. Najbolji je za hladovinu i slana zemljišta,
formira lep i gust travnjak i takođe je obavezna komponenta golf terena.

Semen trave Prava livadarka (Poa pratensis)

Uspeva u različitim područjima. Najlepšu vizuelnu ekspresiju daje na lakšim, rastresitim zemljištima, naročito ako su bogata organskim materijama. Tolerantna na
hladnoću i visoke temperature. Najsporije niče od svih trava (18-28 dana), u prvoj
godini ima usporen rast, ali u drugoj dobija pravi izraz i lepotu. Mnogi je smatraju
najkvalitetnijom travom. Odlično podnosi nisko košenje i gaženje, brzo regeneriše i
zbog rizom tipa razmnožavanja popunjava prazna mesta u travnjaku.

Seme trave Visoki vijuk (Festuca arundinacea)

Parkovski tip visokog vijuka je najzahvalniji u borbi protiv visoke temperature i
nedostatka vode. Ima jako razgranat i dubok korenov sistem, tako da i u vreme
paklenih vrućina dugo održava zelenu boju. Veoma dobro podnosi zasenu i gaženje. Po brzini zasnivanja je odmah iza engleskog ljulja. U kombinaciji sa pravom livadarkom veoma je otporan na bolesti. Veoma je agresivan i potiskuje ostale komponente u smeši.

Seme trave Ovčiji vijuk (Festuca ovina)

Ranije je važilo da je ovčiji vijuk malo kvalitetna trava sa pepeljasto – zelenom bojom
listova. Nove sorte su napravile drastična poboljšanja u kvalitetu i izgledu, a otpornost na spoljašnje uslove je ostala. Ova trava ima najmanje zahteve za
održavanjem, daje odlične rezultate na svim tipovima zemljišta, visokim i niskim
temperaturama, a uspešno podnosi zasenu. Najveća zastupljenost je u smešama za
zatravljivanje pored puteva, na nasipima, škarpama, erozivnim terenima.


Od ostalih trava primenu u hortikulturi sve više dobija bela detelina, rosulja (nekoliko
varijeteta), zubača i parkovski tipovi italijanskog ljulja.